Intézményvezetői pályázat

2017. március 09. 10:17:48  nyomtatási kép

Emberi Erőforrások Minisztere

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. · alapján

pályázatot hirdet

Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium 

intézményvezető (magasabb vezető)

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:  határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:      A vezetői megbízás határozott időre, 2017.08.01.-2022.08.15.-ig szól.

A munkavégzés helye: Vas megye, 9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyeket a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

                       

 

Pályázati feltételek:

·         Egyetem, /egyetemi szintű végzettség és tanítói/tanári szakképzettség, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv 98.§ (8) bekezdésében foglaltakat figyelembe véve,

·         pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

·         cselekvőképesség

·         büntetlen előélet, és annak igazolása, hogy nem áll a foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt

·         megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető

·         pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·         az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket

·         az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok

·         a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum (munkáltatói igazolás, munkakör megnevezésével)

·         90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkoztatástól való eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

·         szakmai önéletrajz

·         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

·         nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

·         hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség

A beosztás betölthetőségének időpontja: A beosztás legkorábban 2017. augusztus 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Feketéné Horváth Elvira nyújt, a 06 94 795 221 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Emberi Erőforrások Minisztere címére történő megküldésével (Szombathelyi Tankerületi Központ postacímére:9700 Szombathely, Kossuth Lajos utca 11. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KLIK/168/1069-2/2017 , valamint a beosztás megnevezését: Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium - intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után az oktatásért felelős miniszter dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. július 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·         Oktatási és Kulturális Közlöny

·         helyben szokásos módon

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot írásban, három azonos szövegű és mellékletű példányban (egy példányt nem kérünk összefűzni), zárt borítékban kérjük megküldeni az Emberi Erőforrások Minisztere nevére, de a Szombathelyi Tankerületi Központ címére (9700, Szombathely, Kossuth Lajos utca 11.). A borítékra írják rá "PÁLYÁZAT- Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium intézményvezetői beosztására".

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://kk.gov.hu/szombathely honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 forrás: kozigallas.hu