Álláshirdetés

  nyomtatási kép

Kölcsey Ferenc Gimnázium - Körmend

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kölcsey Ferenc Gimnázium - Körmend

pénzügyi és gazdasági igazgatóhelyettes (magasabb vezető)

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2012.05.15-2017.05.15-ig szól.

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

- az önállóan gazdálkodó intézmény gazdasági irányítása és ellenőrzése, - ellátja a költségvetési szerv éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatásokkal kapcsolatos feladatokat, - ellátja a költségvetési szerv működtetésével, üzemeltetésével, a költségvetési szerv vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat, - költségvetés; féléves, éves beszámolók; mérlegek készítése, - bizonylati rend kialakítása, - vagyonvédelem, vagyonnyilvántartás biztonságos feltételeinek megteremtése, - anyaggazdálkodás, készletgazdálkodás, ellátás biztosítása, ellenőrzése, - az irányítása alatt álló területek operatív feladatellátásának szervezése, - végzi a bevételek, kiadások és a kötelezettségvállalás ellenjegyzését, - a hatályos jogszabályok alapján az intézmény számlarendjének kialakítása, - nyilvántartási, elszámolási rend kialakítása, - valamennyi szerződés, utalványozás ellenjegyzése, - pénzügyi elemzések, kimutatások elkészítése, - pályázati anyagok elkészítésében való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                     

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, felsőoktatásban szerzett pénzügyi-számviteli végzettség, vagy felsőfokú iskolai végzettség és államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés, regisztrált mérlegképes könyvelői igazolvány megléte, legalább 3 éves pénzügyi-számviteli munkakörben töltött szakmai gyakorlat, magyar állampolgárság, büntetlen előélet, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         DOKK, KGR, KIR program ismerete, költségvetési gazdálkodás területén hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. május 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Laczó Tamás nyújt, a 94/594-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Kölcsey Ferenc Gimnázium - Körmend címére történő megküldésével (9900 Körmend, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 17-13/2012 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi és gazdasági igazgatóhelyettes (magasabb vezető).

§         Elektronikus úton Laczó Tamás részére a kfg@kormend.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Szakmai bizottsági elbeszélgetést követően - a bizottság írásba foglalt véleményének mérlegelésével - a Kölcsey Ferenc Gimnázium igazgatója dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. május 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         www.kfg.kormend.hu - 2012. április 24.

§         www.kormend.hu - 2012. április 24.

§         www.nyugatrmk.hu - 2012. április 26.