Pályázati kiírás

  nyomtatási kép

A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ

 

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

 

Kölcsey Ferenc Gimnázium

igazgató - megbízott magasabb vezető -

 

beosztás ellátására.

 

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

 

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 2012. április 1-től 2017. július 31-ig szól.

 

A munkavégzés helye:

Vas megye 9900 Körmend, Bajcsy Zsilinszky u. 3.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

-          vezeti a nevelőtestületet;

-          irányítja és ellenőrzi a nevelő és oktató munkát;

-          közreműködik az intézmény működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításában;

-          gyakorolja az intézményvezetőt megillető munkáltatói jogokat; ellátja a személyzeti ügyekkel kapcsolatos vezetői feladatokat;

-          együttműködik a munkáját segítő fórumokkal;

-          irányítja a gyermek- és ifjúságvédelmi munkát, a tanuló- és gyermekbaleset megelőzésével kapcsolatos tevékenységet;

-          felelős az intézmény szakszerű, takarékos és törvényes működéséért

-          felelős a pedagógiai munkáért, az intézmény ellenőrzési, mérési, értékelési és minőségirányítási programjának működéséért;

-          a mindenkori tantárgyfelosztásban meghatározott tanóráit legjobb szakmai tudásának megfelelően látja el.

 

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, és annak a közoktatási intézményekben való végrehajtására vonatkozó 138/1992.(X.8.) számú Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

  

 

 

Pályázati feltételek:

-          egyetemi szintű, a Közoktatási törvény 17.§ (1) bekezdésében felsorolt, az adott intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges végzettség,

-          legalább öt éves - a Közoktatási törvény 18.§ (6) bekezdésében meghatározott - szakmai gyakorlat,

-          pedagógus szakvizsga,

-          büntetlen előélet,

-          vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásának vállalása.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

-          közoktatás vezetői szakvizsga,

-          vezetői tapasztalat.

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

-          a pályázó személyi adatait is tartalmazó részletes szakmai önéletrajz,

-          az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmány(ok) másolata,

-          az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket,

-          a pályázó legalább 5 éves szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,

-          a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatását vállalja,

-          3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

 

A pályázat benyújtásának feltételei:

A pályázatot 3 eredeti példányban kell benyújtani.

 

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás a pályázat elbírálását követően, várhatóan legkorábban 2012. április 1. napjától tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. február 23.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Kapiller Sarolta, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársa nyújt, a 94/515-756-os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  • Postai úton, a pályázatnak a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ (9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 1.) címére történő megküldésével. Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 53/2012. számot, valamint a beosztás megnevezését: igazgató.
  • Személyesen: dr. Kiss Eszter, a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ munkatársa részére, Vas megye, 9700 Szombathely, Berzsenyi D. tér 1.

 

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A véleménynyilvánításra jogosultak véleményének kikérése után a Vas Megyei Intézményfenntartó Központ vezetőjének javaslata alapján az oktatásért felelős miniszter dönt.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. március 31.

 

A pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

?         www.kszk.gov.hu - 2012. január 23.

?         Oktatási és Kulturális Közlöny soron következő száma

?         A Vas Megyei Intézményfenntartó Központ hirdetőtáblája (helyben szokásos mód) - 2012. január 20.

?         A közoktatási intézmény honlapja: www.kfg.kormend.hu - 2012. január 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb információk: A megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény és a megyei intézményfenntartó központokról, valamint a megyei önkormányzatok konszolidációjával, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egészségügyi intézményeinek átvételével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 258/2011. ( XII. 7.) sz. Korm. rendelet.